Ruumiloome ekspertgrupp

Ruumiloome ekspertgrupi töös osaleb ESL juhatuse liige Reio Raudsepp.

Ekspertrühma loomine otsustatakse ministeeriumide kantslerite nõupidamisel ning ekspertrühmade tööd aitab korraldada Riigikantselei strateegiabüroo.

Ruumiloome ekspertrühma loomine otsustati 3. juulil 2017, koos käiakse igakuiselt alates 2017. aasta septembrist.

Ruumiloome ekspertgrupi ülesanne

Ekspertrühma eesmärk on kaardistada riigi ruumilise arengu ja elukeskkonna kujundamist ja suunamist mõjutavad otsustusprotsessid ning töötada välja valdkonna arendamiseks vajalikud poliitikaettepanekud. Ekspertrühm analüüsib ja teeb ettepanekud riigi arhitektuuri-, kinnisvara-, maa-, maastiku- ja muinsuskaitsepoliitika ning valdkondlike ruumiotsuste sidususe ning tasakaalustatuse parandamiseks. See hõlmab ka välisvahendite, riiklike investeeringute ja toetusmeetmete kasutamise kavandamist selliselt, et elluviidavad projektid on valdkondade ülese ruumilise arengu põhimõtetega paremini kooskõlas ning tõstavad ruumilise keskkonna ja elukeskkonna kvaliteeti.

Kuidas toimub igapäevane töö?

Ekspertgrupi juurde on moodustatud 4 töörühma: Ruumiotsuse, Ruumipädevus, Ruumiõiguse ja Ruumijagamise töörühmad. Reio Raudsepp osaleb igakuiselt Ruumiotsuse töörühmas, mida juhib Kalle Vellevoog. Koostöös erinevate riigiasutustega (ministeeriumid, RKAS, EAS, RMK jt) uuritakse, kuidas sünnivad erinevad ruumiotsused Reio Raudsepp tõi välja huvitava probleemi: riigiettevõtted, mis loovad avaliku ruumi, ei saa aru, et nad loovad avalikku ruumi, vaid juhinduvad ainult seadustest ja vastavates institutsioonides puuduvad otsuste tegemiseks pädevad inimesed.

Mis on töö tulemus?

Töörühmad esitavad ekspergrupile raporti, mida ekspertgrupp analüüsib. Tänaseks on ekspertgrupp jõudnud 40-leheküljelise vahearuandeni, mida poole aasta jooksul täiendatakse ja vormistatakse raamdokumendiks EV valitsusele. Ekspertrühma ülesannete täitmise tähtaeg on 2018. aasta juuli.

Kas töögrupis osalemisest tõuseb otsest tulu ka ESLile?

Reio Raudsepal avanes töörühmas võimalus selgitada ESLi õiguslike probleeme Riigi Kinnisvara ASi juhatuse esimehele Kati Kusminile ja teha ettepanek, et riigiasutustestel oleks sarnaselt kunstiteoste ostmisele ka Eesti disaini ostmise kohustus. RKASe esindaja leidis, et ettepanek on oluline ja loodame, et see lisatakse ka raamdokumenti, mille abil töötatakse välja valdkonna arendamiseks vajalkud ettepanekud. ESLi juhatus leidis, et loodud kontaktide põhjal on oluline jätkata koostööd RKASga.