Komisjonid

Komisjonide töö kaudu hoolitseb ESL liikmete kutseoskuste ja huvide eest, taotleb sisearhitektuuri loomingu ja autorite õiguste tunnustamist ja kaitset ning annab kutset. ESL osaleb sisearhitekti ametireeglite, autoriõiguste ja kutsekvalifikatsiooni puudutavate õigusaktide algatamises, väljatöötamises ja järgimises. ESL maksab oma liikmetele loomestipendiume ja taotleb rahastust ning viib ellu liidu jaoks olulisi projekte.

Arhitektuuri sihtkapital

Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali eesmärk on aidata kaasa arhitektuuri loomingulisuse ja sotsiaalse tundlikkuse edendamisele

Aukohus

Aukohus arutab liidu liikmete vastu esitatud kaebusi, kutse-eetikat puudutavaid vaidlusi ja rikkumisi ning annab nende kohta hinnanguid

Hariduskomisjon

Hariduskomisjon tegeleb erialase kõrghariduse ja sisearhitekti kutsekvalifikatsiooni vastavuse analüüsiga.

Kutsekomisjon

Liit annab tööturul tegutsevatele sisearhitektidele kutset

Loomestipendiumite komisjon

Stipendiumide ja hüvitiste määramine kuulub vastavalt ESLi põhikirjale selleks eraldi moodustatud komisjoni pädevusse.

Põhikirja muutmise komisjon

Komisjoni pädevuses on koostada kodukorra eeskirjad ja raamatupidamise sise-eeskirjad, mille kinnitab nõukoda. Komisjon võib teha põhikirja parandusettepanekuid ja esitada need kinnitamiseks üldkogule

Revisjonikomisjon

Liidu tegevust kontrollib kolmeliikmeline revisjonikomisjon, mille liikmed valib üldkogu kaheks aastaks (järgmiste valimisteni)

Seadusloomekomisjon

Komisjon tegeleb kehtivate ja kujundamisjärgus õigusaktide, standarditega ja määrustega, teeb ettepanekuid sisearhitektuuri puudutavate õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks ja täiendamiseks ning esitab märkusi või arvamusi nende õigusaktide väljatöötamisel.