SISEARHITEKTI KUTSE-EETIKA NORMID

Sisearhitekt on käesoleva dokumendi tähenduses Eesti Sisearhitektide Liidu liige, kes tegutseb oma kutsealal iseseisva ettevõtjana või töötab kutsealal projekteerimis-, tööstus- või ehitusettevõttes, munitsipaal- või haridusasutuses.

1. Üldine vastutus

1.1. Üldiste eetikareeglite järgimine

Oma töös edendab sisearhitekt kutseala au ja väärikust, järgib kutse-eetika norme ning seadusi, mis kehtivad selles riigis või jurisdiktsioonis, kus ta oma erialaseid teenuseid osutab.

1.2 Pädevus

Sisearhitekt arendab pidevalt oma erialaseid teadmisi ja oskusi. Ta võtab vastu ainult neid töid, mis jäävad tema erialase pädevuse piiridesse.

1.3. Huvide konflikti vältimine

Sisearhitekt võtab vastu ainult neid töid, mille puhul tema positsioon ja isiklikud huvid ei lähe vastuollu kutseülesannetega.

2. Vastutus ühiskonna ees

Sisearhitekt kohustub edendama kogukonna sotsiaalseid, kultuurilisi ja keskkonda puudutavaid väärtusi ning norme. Ta võtab arvesse erialase tegevuse tagajärgi nende inimeste tervisele, ohutusele ja heaolule, kes tema töö tulemust tõenäoliselt kasutama hakkavad.

3. Vastutustunne tööandja ja tellija ees

3.1 Pühendumus ja lojaalsus

Sisearhitekt tegutseb tööandja ja tellija huvides vastavalt kokku lepitud tööalastele kohustustele ja lepingu tingimustele.

3.2 Tööde maht, kokkulepped ja lepingud

Sisearhitekt võtab vastu ainult sellise töö, mille mahu, tingimuste, kohustuste, vastutuse ja piirangute, töötasu või selle arvestusmeetodi ja kestuse kohta on olemas selgesõnaline kirjalik leping.

3.3 Töötasu

Tööd vastu võttes jälgib sisearhitekt, et tasu vastaks tehtava töö mahule ja olulisusele ning ei võta teistelt osapooltelt vastu täiendavat finants- või muud tulu.

3.4 Läbipaistvus

Sisearhitekt kasutab oma töös selliseid meetodeid ning asjaajamiskorda, mis võimaldavad tal töötada efektiivselt; hoiab tellijat kursis töö edenemisega ning teavitab teda kõigist probleemidest, mis võivad mõjutada töö kvaliteeti või maksumust. Tellija soovi korral tuleb projektiga seotud asjaajamine teha talle kättesaadavaks.

3.5 Konfidentsiaalsus

Sisearhitekt austab tööandjate ja tellijate privaatsust ning ei avalda tööülesannete või telimuse täitmise käigus teatavaks saanud konfidentsiaalseid andmeid ilma tööandja või tellija eelneva nõusolekuta.

4. Vastutustunne kutseala ees

4.1 Omavahelised suhted

Sisearhitekt toetab avatud ja professionaalset debatti oma elukutse kõigis aspektides. Ta ei kritiseeri kolleege ega nende töid avalikkuse ees ebaõiglaselt ega püüa neid diskrediteerida.

4.2 Lojaalsus ja konkurents

Sisearhitekt ei tõrju töö saamise nimel teadlikult kolleegi kõrvale. Sisearhitekt, kellelt tellitakse olemasoleva ehitise või sisearhitektuurse lahenduse muutmine, peaks enne töö alustamist konsulteerima võimalusel töö algse autoriga. Esmaautor ei või seista vastu sellise töö tellimisele.

4.3 Koostöö ja järgimine

Sisearhitekt pakub tööandjana partneritele ja töötajatele sobilikku töökeskkonda, maksab tehtud töö eest õiglast tasu ja toetab nende erialast arengut. Samuti tagab oma vastutusalas kutse-eetika normide järgimise.

4.4 Autorlus

Sisearhitekt tunnustab ja märgib ära oma kolleegide või töötajate osa valminud töös. Ta ei allu tööandja ja tellija korraldustele, mis sisaldavad teadlikku osalemist plagiaadis ega toimi teadlikult ühelgi viisil, mida võiks tõlgendada plagieerimisena.

5. Avalikkus

5.1 Ausus

Sisearhitekt reklaamib oma töid, erialaseid oskusi ning kogemust või kommenteerib neid, toetudes tõele vastavatele väidetele. Reklaam peab olema tööandjate, tellijate ja kolleegide suhtes õiglane ning vastama eriala väärikusele.

5.2 Reklaam

Sisearhitekt reklaamib ainult neid erialaseid töid, millised ta on loonud ainuisikuliselt või millised on loodud ühise loomingulise tegevuse tulemusena teiste autoritega. Ta ei nõustu oma nime seostama sellise tööga, mida on muudetud sel viisil, et tulemusena pole antud töö enam sisearhitekti originaallooming.

5.3 Võistlused

Sisearhitekt võtab osa projekteerimisvõistlustest või kuulub võistluste žüriisse juhul kui need toimuvad vastavuses rahvusvaheliste reeglitega, mille on heaks kiitnud erialaorganisatsioonid.

6. Sanktsioonid

Kutse-eetika normide mittejärgimisega seotud kaebusi vaatab läbi ESL aukohus, kellel on õigus teha rikkujale hoiatus, noomitus, peatada või lõpetada liikmelisus erialaorganisatsioonis. ESL aukohtule sisearhitekti vastu kaebuse esitamise õigus on kolleegil, tellijal või isikul, kes on rikkujaga mõnes muus erialases suhtes.