ESL-i Aastapreemiate Reglement

EESTI SISEARHITEKTIDE LIIDU AASTAPREEMIA REGLEMENT

Eesti Sisearhitektide Liit kuulutab välja konkursi ESL-i aastapreemiatele.

AASTAPREEMIAD

 1. ESL-i INTERJÖÖRIPREEMIAD

Antakse möödunud kalendriaastal valminud ja kasutusse võetud konkreetse tervikinterjööri

projekteerimise eest.

• KUNI 5 PREEMIAT erinevatel teemadel

 • ühiskondlik interjöör

 • ajalooline interjöör

 • kodu – eramu / korter

 • näituse kujundus

 • interjöör väljaspool Eestit

 • jne.

 1. ESL-i VORMIPREEMIAD

Antakse möödunud kalendriaastal teostatud mööbliesemele/komplektile või mõnele muule

sisustusobjektile.

• UNIKAALESE

• SEERIATOODE

 1. ESL-i PUBLITSISTIKAPREEMIA

Antakse möödunud kalendriaastal avaldatud

 • sisearhitektuuri käsitleva kirjutise eest
 • publitseeritud ideeprojekti eest

OSAVÕTT

 • Konkurss on avalik.
 • Koos sooviavaldusega konkursil osalemiseks esitab autor töid tutvustava mapi formaadis A4, mis

sisaldab:

• Autori (autorite) nimi, eesnimi, aadress, telefon

• Objekti täielik nimetus ja aadress

• Valmimise kuu, aasta

• Tellija ja ehitaja – teostaja andmed

• Objekti tutvustavad fotod, graafiline esitus

• Omaniku – tellija nõusolek konkursil osalemiseks (võib olla ka suuline)

 • Publitsistikapreemiale esitavad kandidaate autor, ESL-i juhatus, ESL-i liikmed, väljaanded jne.

ŽÜRII KOOSSEIS

 • Žürii koosseisu nimetab ESL-i juhatus järgmiselt: ,

3 sisearhitekti – neist 1 esimees (ESL-i liige)

1 arhitekt

1 disainer

1 kriitik – teoreetik

1 mistahes eriala esindaja

 • Žürii liikmeks ei tohi olla aastapreemiale kandideeriv autor või mõne kandideeriva tööga muul moel

seotud isik.

ŽÜRII TÖÖ

 • Žürii tööd korraldab Žürii esimees
 • žürii töö toimub kahes etapis:

 • ESIMESES ETAPIS tehakse tööde eelvalik konkursile esitatud materjalide põhjal ja

žürii võib oma äranägemisel teha täiendavatelt autoritele ettepanekuid konkursil osalemiseks

aastapreemia reglemendis kehtestatud üldistel alustel. Selles valikuetapis sõelale jäänud töid

käsitletakse edaspidi ESL-i VASTAVATE PREEMIATE NOMINENTIDENA.

 • TEISES ETAPIS annab žürii eelvaliku läbinud konkursitöödele hinnangu otsese visuaalse

vaatluse põhjal, v.a. teema – interjöör väljaspool Eestit, kus otsus tehakse konkursile esitatud

materjalide põhjal.

 • žürii teeb otsuse lahtisel hääletusel lihthäälteenamusega.
 • žürii teeb otsuse 1 kuu jooksul tööde esitamise tähtajast

 • žürii otsus on lõplik

 • žürii esitab otsuse ja hääletamise tulemused protokollituna juhatusele.

PREEMIATE KÄTTEANDMINE

-Aastapreemiaks on ESL –i tunnustuskiri.

 • Aastapreemia konkursi tulemused tehakse teatavaks ESL-i juhatuse ja žürii ühisavaldusega selleks

puhuks korraldatud avalikul üritusel 1 kuu jooksul peale žürii töö lõppu. Avalikustatakse nii preemiate

saajad kui ka vastavate preemiate nominendid, esimeses valikus kõrvale jäänud töid ei avalikustata.

 • Lisaks premeeritud tööde autoritele leiavad äramärkimist ka tellijad ja ehitajad – teostajad.

8

Ava see dokument.