Kutse tasemed

Kutse andmise kord sisearhitekti kutsetele  (kinnitatud 17.06.2021)

ESLi juurde moodustatud kutsekomisjon annab kutset neljale kutsetasemele:

Kutse taotlemine

Kutse taotlemiseks vajaminevate dokumentide esitamise tähtajad on 20. aprill ja 20. oktoober.

Dokumendid, mis on esitatud ühe elektroonilise pdf-failina, mille suurus ei ületa 50MB palume saata meiliaadressile info@esl.ee.

Sisearhitekti kutsetunnistuse väljastamise tasu on 405,60 (nelisada viis eurot, kuuskümmend senti, 338,00 + km).

Kutse taastõendamise (pikendamise) tasu on 199,20 (ükssada üheksakümmend üheksa eurot kakskümmend senti, 166,00 + km).

Tasu palume kanda Eesti Sisearhitektide Liidu arveldusarvele nr EE181010220073189016.

Kutse taotlejate portfooliote läbivaatamiste ajad ja intervjuud kutse taotlejatega lepitakse kokku peale sooviavalduste laekumist.

Kõikide sisearhitekti kutsekvalifikatsiooni saanute kohta on info SA Kutsekoda kodulehel.

Küsimuste korral palun kirjutage mailile info@esl.ee või helistage 646 4056

Kutse taotlemise eeltingimused

Kutse andmise eeltingimused vastavalt Kutse andmise korrale:

Sisearhitekt, tase 6 kutse taotlemise eeltingimus on:

sisearhitektuuri bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud erialane kõrgharidus.

Diplomeeritud sisearhitekt, tase 7 kutse taotlemise eeltingimused on:

sisearhitektuuri magistrikraad või sellega võrdsustatud erialane kõrgharidus

või

sisearhitektuuri bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud erialane kõrgharidus ja vähemalt 5- aastane erialase bakalaureusekraadi omandamise järgne erialane töökogemus, taotlemisele eelneva 10 aasta jooksul.

Volitatud sisearhitekt, tase 7 kutse taotlemise eeltingimused on:

sisearhitektuuri magistrikraad või sellega võrdsustatud erialane kõrgharidus ja vähemalt 5-aastane erialase magistrikraadi omandamise järgne erialane töökogemus taotlemisele eelneva 10 aasta jooksul

või sisearhitektuuri bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud erialane kõrgharidus ja vähemalt 10- aastane erialase bakalaureusekraadi omandamise järgne erialane töökogemus taotlemisele eelneva 15 aasta jooksul.

Sisearhitekt-ekspert, tase 8 kutse taotlemise eeltingimused on:

vähemalt 5-aastane volitatud sisearhitekt, tase 7 kutse omandamise järgne erialane töökogemus viimase 10 aasta jooksul.

vastab vähemalt viiele järgmistest nõuetest:

 • omab töökogemust peaprojekteerijana või projekteerijate töörühma juhina;
 • omab kogemust sisearhitektuurselt tasemelt ja funktsionaalselt keerukuselt nõudlike ning kõrgendatud avaliku huvi alla kuuluvatele hoonete projekteerimisel;
 • omab riiklikku tunnustust erialase tegevuse eest;
 • on saanud auhinnalise või äramärgitud koha rahvusvahelisel sisearhitektuuri- või arhitektuurivõistlusel;
 • on projekteerinud objekte või interjööre, mis on pälvinud kollegiaalset erialast tunnustust Eestis või mujal;
 • on osalenud sisearhitektuuri- või arhitektuurivõistluse žürii töös;
 • on avaldanud erialaseid kirjutisi eriala(aja)kirjanduses;
 • omab doktorikraadi;
 • on avaldanud erialase uurimustöö;
 • on osalenud rahvusvahelisel sisearhitektuuri- või arhitektuurinäitusel;
 • on esinenud erialasel rahvusvahelisel konverentsil ettekandega;
 • on töötanud ülikooli või sellega võrreldava õppeasutuse erialaõppejõuna;
 • on aktiivselt ja tulemuslikult tegutsenud erialaliidu juhatuse, nõukoja või töörühmade töös.

Kutse tõendamiseks esitatavad dokumendid

Dokumendid, mis on esitatud ühe elektroonilise pdf-failina, mille suurus ei ületa 50MB palume saata meiliaadressile info@esl.ee.

Portfoolio esitada valikuliselt 5-10 objekti kohta. Iga objekti kohta esitada:

 • objekti andmed (nimetus, asukoht, arhitekt, projekteerimise ja valmimise aasta, pindala ja muu oluline info);
 • taotleja roll (autor, kaasautor, töörühma juht ja/või töörühma liige);
 • graafiline materjal (plaanid, lõiked, detailjoonised) ja ruumilised vaated (fotod, 3D visualisatsioonid). Kui objekt on valminud, siis fotod.

Sisearhitekt, tase 6 kutse taotlejal esitada:

1.     vormikohane avaldus;

2.     isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart);

3.     haridust tõendava dokumendi koopia/d (diplom ja diplomi lisa, hinneteleht/akadeemiline õiend);

4.     olemasolul täiendkoolitust tõendava dokumendi koopia/d;

5.     olemasolul vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus;

6.     olemasolul vormikohane tehtud tööde loetelu viimase 10 aasta töödest

7.     koolitööde portfoolio või portfoolio (valikuliselt 5-10 objekti) viimase 10 aasta töödest;

8.     maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Diplomeeritud sisearhitekt, tase 7 kutse taotlejal esitada:

1.     vormikohane avaldus;

2.     isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart);

3.     haridust tõendava dokumendi koopia/d (diplom ja diplomi lisa; hinneteleht/akadeemiline õiend);

4.     olemasolul täiendkoolitust tõendava dokumendi koopia/d;

5.     olemasolul varem omistatud kutset tõendava dokumendi koopia;

6.     olemasolul vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus;

7.     olemasolul vormikohane tehtud tööde loetelu viimase 10 aasta töödest;

8.     koolitööde portfoolio või portfoolio (valikuliselt 5-10 objekti) viimase 10 aasta töödest;

9.     maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Volitatud sisearhitekt, tase 7 kutse taotlejal esitada:

1.     vormikohane avaldus;

2.     isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart);

3.     haridust tõendava dokumendi koopia/d (diplom ja diplomi lisa; hinneteleht/akadeemiline õiend);

4.     olemasolul täiendkoolitust tõendava dokumendi koopia/d;

5.     vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus;

6.     olemasolul varem omistatud kutset tõendava dokumendi koopia;

7.     vormikohane tehtud tööde loetelu viimase 10 aasta töödest

8.     portfoolio (valikuliselt 5-10 objekti) viimase 10 aasta töödest

9.     maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Sisearhitekt-ekspert tase 8, kutse taotlejal esitada:

1.     vormikohane avaldus;

2.     isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart);

3.     haridust tõendava dokumendi koopia/d (diplom ja diplomi lisa; hinneteleht/akadeemiline õiend);

4.     olemasolul täiendkoolitust tõendava dokumendi koopia/d;

5.     varem omistatud kutset tõendava dokumendi koopia;

6.     vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus

7.     vormikohane tehtud tööde loetelu viimase 10 aasta töödest

8.     portfoolio (valikuliselt 5-10 objekti) viimase 10 aasta töödest

9.     maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

Kutse taas tõendamiseks esitatavad dokumendid

Dokumendid, mis on esitatud ühe elektroonilise pdf-failina, mille suurus ei ületa 50MB palume saata meiliaadressile info@esl.ee.

Portfoolio esitada valikuliselt 5-10 objekti kohta. Iga objekti kohta esitada:

 • objekti andmed (nimetus, asukoht, arhitekt, projekteerimise ja valmimise aasta, pindala ja muu oluline info);
 • taotleja roll (autor, kaasautor, töörühma juht ja/või töörühma liige);
 • graafiline materjal (plaanid, lõiked, detailjoonised) ja ruumilised vaated (fotod, 3D visualisatsioonid). Kui objekt on valminud, siis fotod

Kutse taas tõendamiseks esitatavad dokumendid

 • vormikohane avaldus;
 • isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID – kaart);
 • varem omistatud kutsetaset tõendava dokumendi koopia;
 • olemasolul täienduskoolitust tõendava dokumendi koopiad;
 • vormikohane loetelu viimase 5 aasta töödest;
 • portfoolio (kuni 10 objekti) viimase 5 aasta töödest;
 • maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutsekomisjon

Kutse andja esindaja:
Ville Lausmäe (ESL), esimees

Spetsialistide esindajad:
Ilmar Heinsoo (EAL)
Maarja Varkki (ESL)
Priit Põldme (ESL)

Tööandjate esindaja:
Aili Aasoja (EKEL), aseesimees

Koolitajate esindaja:
Maarja Valk-Falk (EKA)

Muud huvitatud osapooled:
Veronika Valk-Siska (Kultuuriministeerium)

 

Hindamis-komisjon

Hindamiskomisjoni liikmed valitakse igas kutse voorus ESLi juhatuse poolt.