ESL kodukorra eeskirjad

Eesti Sisearhitektide Liidu kodukord sätestab ja kehtestab põhikirjas määratlemata või täpsustamata tegevusvormid ja protseduurid. Põhikirja järgi on kodukorrast kinnipidamine liidu liikmetele ja juhtorganitele kohustuslik.

ESL kodukord kinnitati 14.05.2015 toimunud nõukoja koosolekul.

ESL kodukorra eeskirjad

1. Üldsätted

1.1 Eesti Sisearhitektide Liidu (edaspidi „liit“) kodukord sätestab ja kehtestab põhikirjas määratlemata või täpsustamata tegevusvormid ja protseduurid.

1.2 Põhikirja järgi on kodukorrast kinnipidamine liidu liikmetele ja juhtorganitele kohustuslik.

2. Liikmelisus ja liikme kohustused

2.1 Dokumentidel kehtib lisaks paberkandjal allkirjale ka digitaalne allkiri.

2.2 Liidu liikmeks astujal tuleb portfoolios esitatud meeskonna töö korral esitada ka kaasautorid ja täpsustada oma osaluse suurus.

Liikmemaks

2.3 Liikmemaks peab jooksva aasta eest olema tasutud kalendriaasta 31. jaanuariks.

2.4 Kui liikmemaksu tasumise tähtajast on möödunud kolm kuud, võib juhatus peatada liikmelisuse kuni liikmemaksu tasumiseni. Liikmemaks peab olema tasutud liikmelisuse peatamisest alates ühe kvartali jooksul.

2.5 Arve – meeldetuletuse liikmemaksu tasumiseks saadab liikmetele raamatupidaja.

3. Üldkogu

3.1 Kord aastas toimuval korralisel üldkogul on liidu liikmetel õigus ja kohustus aktiivselt osaleda.

3.2 Liidu üldkoosoleku läbiviimisel lähtutakse EV seadustest ja liidu põhikirjas sätestatust.

Juhtorganite valimised

3.3 Igal liidu liikmel on õigus enne üldkogu toimumist esitada liidu juhtorganitesse kandidaate. Kandideerijate nimekiri suletakse kolm päeva enne üldkogu.

3.4 Igasse valitavasse juhtorganisse peab olema kandideerija kirjalik või suuline nõusolek.

3.5 Liidu juhatuse esimehe kandidaadid esitavad vahetult enne hääletamist enda (või enda meeskonna) visiooni planeeritavatest tegevustest liidu juhina.

3.6 Juhatus ja muud juhtorganid valitakse üksikkandidaatide nimekirja alusel. Juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete kandidaadid võivad korduda.

3.7 Liidu liige võib korraga kuuluda valitavasse juhtorganisse mitte rohkem kui kaks järjestikkust valimisperioodi.

Häälte lugemine

3.8 Juhatuse esimeheks osutub üle poolte häältest kogunud kandidaat. Kui mitme kandidaadi seast keegi vajalikku häältesaaki ei kogu, jäävad kandideerima kaks enam hääli saanud kandidaati.

3.9 Liidu teistesse valitavatesse juhtorganitesse osutuvad valituks lihthäältega enamuse saanud kandidaadid.

3.10 Hääletussedelitel loetakse kehtivaks korrektselt märgitud kandidaadid.

4. Nõukoda

4.1 Nõukoda täidab üldkoosoleku ülesandeid korraliste üldkoosolekute vahelisel perioodil.

4.2 Nõukoda on kontrollorgan juhatuse tegevuse üle ja jälgib eelarve täitmist.

4.3 Nõukoja esimehe poole võib pöörduda liidu liige mistahes ettepanekuga liidu töö paremaks korraldamiseks.

4.4 Aukohtu kokkukutsumise avaldus esitatakse nõukoja esimehele.

4.5 Alustava esimese nõukogu koosoleku kutsub kokku juhatus.

4.6 Nõukoja koosolekud protokollitakse, protokollile annavad allkirja kõik koosolekul osalenud nõukoja liikmed.

5. Juhatus

5.1 Liidu juhatus juhib ja esindab liitu põhikirjast tulenevate eesmärkide saavutamisel ja ülesannete täitmisel.

5.2 Juhatuse aseesimehed on kaks allkirjaõiguslikku juhatuse liiget.

5.3 Valmisperioodi esimesel aastal esitab juhatus aasta tegevuskava liidu nõukojale ja jätkab eelmise juhatuse tegevuskava (korrigeeritud) elluviimist.

5.4 Teisel aastal esitatakse tegevuskava üldkogule.

5.5 Juhatuse poolt vastuvõetud otsused peavad olema dokumenteeritud ja allkirjastatud juhatuse koosolekul. Juhatuse koosoleku protokollile annavad allkirja kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed.

5.6 Juhatus lähtub oma tegutsemisel raamatupidamise sisekorra eeskirjadest.

5.7 Raamatupidaja täidab maksekorraldusi juhatuse otsuste põhjal.

5.8 Kuludokumentide väljamaksmine raamatupidaja poolt peab juhatuse liikme poolt fikseeritud olema.

5.9 Juhatus peab liidu raha kasutama säästlikult ja teenuste ostmisel võtma võrdlevad hinnapakkumised (2 – 3).

5.10 Juhatuse liikme lähisugulas(t)ele makstava töötasu otsustamisel ei osale sugulussidemetes olev juhatuse liige.

5.11 Juhatuse liikme (liikmete) ametiläehtuse peab otsustama juhatus. Ametilähetuse järgselt esitatakse aruanne.

5.12 Liidu väheväärtusliku inventari üle peab pidama bilansivälist arvestust.

5.13 Liidu lahkuv juhatus on kohustatud alustavale juhatusele üle andma kogu dokumentatsiooni, ülevaate pooleliolevatest projektidest ja liidule kuuluva inventeeritud vara.

5.14 Juhatus peab liidu liikmetele võimaldama igakülgset ülevaadet liidu juhtimisest ja võimaldama koosoleku protokollidega tutvumist juhatuse töökohal ja kodulehel.

5.15 Juhatus teeb pidevalt koostööd liidu liikmetega, korraldab liikmete seas liidule oluliste teemade otsustamiseks küsitlusi (veebis või meili teel).

5.16 Juhatus otsib võimalusi koostööks eriala arengut toetavate ettevõtetega.

5.17 Juhatus suhtleb meediaga, propageerib sisearhitekti rolli ühiskonnas.

5.18 Valitavast juhtorganist mõjuvatel põhjustel välja jäänud liiget asendab valimistulemuste põhjal järgmine kandidaat.

ESL-kodukorra-eeskirjad_30042015

Ava see dokument.

X