ESLi aasta-preemiad

ESLi aastapreemiate reglement 2017

Eesti Sisearhitektide Liit kuulutab välja konkursi ESLi aastapreemiatele.

Preemiad antakse:
– valminud ja kasutusse võetud konkreetse tervikinterjööri või näitusekujunduse eest;
– teostatud mööblieseme/komplekti või mõne muu sisustusobjekti või installatsiooni eest;
– avaldatud sisearhitektuuri käsitleva publikatsiooni (kirjutis, film jne) eest.

Antakse välja 1 – 4 aastapreemiat, mille lõpliku arvu määrab žürii laekunud tööde kvaliteedi ja iseloomu põhjal.
Lisaks antakse välja 1 tudengipreemia, mis määratakse ESLi juhatuse ja EKA sisearhitektuuri osakonna koostöös.

Tingimused

Konkursile võib esitada varem ESLi aastapreemiatele esitamata interjööre, mööbliesemeid, objekte või publikatsioone, mis on valminud enne väljakuulutatud aastapreemiate konkursi lõpptähtaega. Interjööri, objekti või teose valmimisaja määratlemise ainuõigus on autoril/autoritel.

Osavõtt

Aastapreemiate konkurss on avalik, oma loomingut võivad esitada Eestis resideeruvad autorid.

Koos sooviavaldusega konkursil osalemiseks esitab autor teost tutvustava digitaalse portfoolio ühe pdf-failina (maht ei tohiks ületada 10 MB), milles sisaldub:

  • Teose täielik nimetus ja aadress
  • Valmimise kuu, aasta
  • Autori/autorite nimi koos kontaktandmete (meiliaadress, aadress, telefon) ja autorluse osakaalu (%) nimetamisega. Kui autorluse osakaal ei ole märgitud, jagatakse võidu korral preemiasumma autorite vahel võrdselt.
  • Vajadusel projekteerimismeeskonna (kaastöötajate) nimed ja kontaktandmed
  • Tellija ja ehitaja/teostaja andmed
  • Teost tutvustavad fotod, graafiline esitus ning lühikirjeldus
  • Omaniku või tellija nõusolek konkursil osalemiseks (võib olla ka suuline) ning kontaktisiku andmed objekti külastamiseks.

Sooviavaldus saata aadressile info@esl.ee.

Žürii

Žürii, mille nimetab ESLi juhatus, on 5-liikmeline ja rahvusvaheline. Žüriisse kuuluvad sisearhitektuuri, arhitektuuri-, disaini- ja kunstivaldkonna esindajad.

Žürii töö toimub kahes etapis:

Esimeses etapis tehakse konkursile esitatud materjalide põhjal eelvalik ning valitakse välja aastapreemiate nominendid. Žürii võib oma äranägemisel teha täiendavalt autoritele ettepanekuid konkursil osalemiseks, aastapreemia reglemendis kehtestatud üldistel alustel.

Teises etapis annab žürii eelvaliku läbinud konkursitöödele hinnangu teosega vahetult tutvudes, v.a. interjööridele väljaspool Eestit, kus otsus tehakse konkursile esitatud materjalide põhjal.

Žürii teeb otsuse lahtisel hääletusel lihthäälteenamusega.

Žürii teeb otsuse 3 kuu jooksul.

Žürii otsus on lõplik.

Žürii esitab otsuse, koos lühikese põhjendusega iga preemia kohta, ning hääletamise tulemused protokollituna juhatusele.

Preemiate kätteandmine

Aastapreemiaks on ESLi tunnustuskiri koos auhinnameenega ning rahaline preemia, mis jagatakse autorite vahel vastavalt deklareeritud autorluse osakaalule.

Aastapreemia konkursi tulemused tehakse teatavaks žürii esindaja poolt selleks puhuks korraldatud avalikul üritusel.

Avalikustamisele kuuluvad nii preemiate saajad kui ka nominendid. Esimeses valikus kõrvale jäänud töid ei avalikustata.

ESLi aastapreemiate reglement 2017

Ava see dokument.

X