ESLi aasta-preemiad

Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia konkursi reglement 2019.

Eesti Sisearhitektide Liit (ESL) kuulutab välja konkursi aastapreemiatele.

Preemiad antakse:

– valminud ja kasutusse võetud konkreetse tervikinterjööri või näitusekujunduse eest;
– teostatud mööblieseme/-komplekti või mõne muu sisustusobjekti või installatsiooni eest;
– avaldatud sisearhitektuuri käsitleva publikatsiooni (kirjutis, film jne) eest.

Välja antakse 1 – 4 (üks kuni neli) aastapreemiat, mille lõpliku arvu määrab žürii laekunud tööde kvaliteedi ja iseloomu põhjal.

Lisaks antakse žüriiväliselt välja 1 (üks) Vello Asi nimeline tudengipreemia, mis määratakse ESLi juhatuse ja Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna koostöös.

Tingimused

Konkursile võib esitada varem ESLi aastapreemiatele esitamata interjööre, mööbliesemeid, objekte või publikatsioone, mis on valminud enne väljakuulutatud aastapreemia konkursi lõpptähtaega. Interjööri, objekti või teose valmimisaja määratlemise ainuõigus on autoril/autoritel.

Osavõtt

Aastapreemia konkurss on avalik, oma loomingut võivad esitada Eestis resideeruvad autorid.

Konkursitöö esitatakse selleks loodud veebivormil (Google Forms), kuhu sisestatakse järgnev info:

 • Konkursitöö esitaja (nimi, meiliaadress, telefon).
 • Teose nimetus ja aadress.
 • Teose valmimise aeg (kuu, aasta).
 • Autori/autorite nimi koos kontaktandmete (meiliaadress, telefon) ja autorluse osakaalu (%) nimetamisega. Kui autorluse osakaal ei ole märgitud, jagatakse võidu korral preemiasumma autorite vahel võrdselt. Olemasolul lisada projekteerimismeeskonna (kaastöötajate) nimed ja kontaktandmed.
 • Portfoolio ehk teost tutvustavad fotod, graafiline esitlus ning lühikirjeldus (ühe PDFina, lisatava faili nimetuses peab sisalduma objekti nimi ning faili maht peab jääma alla 10MB).
 • Foto teosest, mida konkursi korraldajal on õigus kasutada konkursi pressikajastuses (faili nimetuses peab sisalduma teose ning foto autori nimi).
 • Ehitaja/teostaja andmed (nimi, meiliaadress, telefon).
 • Omaniku/tellija andmed (nimi, meiliaadress, telefon).
 • Kinnitus, et omanik/tellija on andnud nõusoleku konkursil osalemiseks.
 • Kontaktisiku andmed (meiliaadress, telefon) teose külastamiseks.
 • Kinnitus, et esitatud andmed on lõplikud ning muutmisele ei kuulu.

Tööde esitamise tähtaeg on 15. mail kell 23:59:59.

Žürii

Žürii, mille nimetab ESLi juhatus, on 5-liikmeline ja rahvusvaheline. Žüriisse kuuluvad sisearhitektuuri, arhitektuuri-, disaini- ja kunstivaldkonna esindajad.

Žürii töö toimub kahes etapis:

Esimeses etapis tehakse konkursile esitatud materjalide põhjal eelvalik ning valitakse välja võimalikud nominendid. Žürii võib oma äranägemisel teha täiendavalt autoritele ettepanekuid konkursil osalemiseks, konkursi reglemendis kehtestatud üldistel alustel.

Teises etapis annab žürii eelvaliku läbinud konkursitöödele hinnangu teosega vahetult tutvudes, v.a. interjööridele väljaspool Eestit, mille osas tehakse otsus konkursile esitatud materjalide põhjal.

Žürii teeb otsuse lahtisel hääletusel lihthäälteenamusega.

Žürii teeb otsuse 3 kuu jooksul.

Žürii otsus on lõplik.

Žürii esitab otsuse, koos lühikese põhjendusega iga preemia kohta, ning hääletamise tulemused protokollituna juhatusele.

Preemiate kätteandmine

Aastapreemiaks on ESLi tunnustuskiri koos auhinnameenega ning rahaline preemia (väljapanija Eesti Kultuurkapital), mis jagatakse autorite vahel vastavalt deklareeritud autorluse osakaalule.

Aastapreemia konkursi tulemused tehakse teatavaks žürii esindaja poolt selleks puhuks korraldatud avalikul üritusel.

Avalikustamisele kuuluvad nii preemiate saajad kui ka nominendid. Esimeses valikus kõrvale jäänud töid ei avalikustata.

Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia konkursi reglement 2019

Ava see dokument.